image description

Зміна відомостей стосовно учасників Фонду

Зміни до відомостей, що містяться в реєстрі учасників Фонду

Учасник Фонду зобов'язаний:

1) подати до Фонду згідно з додатком 4 до Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду поштою, або безпосередньо до Фонду, або засобами електронного зв'язку Національного банку України письмове Повідомлення про зміни відомостей, що містяться в реєстрі учасників Фонду протягом семи робочих днів з дати виникнення змін до відомостей, що містяться у документах:

 • довідці про склад правління (ради директорів) банку, яка включає прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання та паспортні дані або дані інших документів, що засвідчують особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків, присвоєний органом державної податкової служби, голови правління (ради директорів) учасника Фонду, його заступників, виконуючих обов'язки голови правління та членів правління (ради директорів) учасника Фонду (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);
 • довідці про прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання та паспортні дані або дані інших документів, що засвідчують особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків, присвоєний органом державної податкової служби (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) головного бухгалтера, його заступників, виконуючих обов'язки головного бухгалтера (за наявності);
 • банківській ліцензії.


У разі зміни осіб, інформація про яких внесена до реєстру, Повідомлення додатково повинно містити інформацію щодо дати та номера розпорядчого документа про призначення зазначених осіб.


2) щоквартально до 10 числа місяця, наступного за кварталом, надавати до Фонду інформацію на перше число кварталу у разі виникнення змін стосовно: 

 • власників істотної участі учасника Фонду;
 • членів спостережної (наглядової) ради учасника Фонду;
 • членів ревізійної комісії учасника Фонду;
 • осіб, які надавали послуги як аудитори учаснику Фонду;
 • осіб, які надавали послуги як юридичні радники учаснику Фонду;
 • суб'єктів оціночної діяльності, які надавали послуги учаснику Фонду;
 • осіб, які на індивідуальній основі отримують від учасника Фонду проценти за вкладом на більш сприятливих умовах, ніж звичайні, або мають інші фінансові привілеї від учасника Фонду.


Інформація стосовно:
 • осіб, які надавали послуги як аудитори учаснику Фонду;
 • осіб, які надавали послуги як юридичні радники учаснику Фонду;
 • суб'єктів оціночної діяльності, які надавали послуги учаснику Фонду

подається за один рік, що передує кварталу, у якому вона подається.

У разі зміни найменування учасника Фонду Фонд здійснює переоформлення свідоцтва. Свідоцтво учасника Фонду видається банку після або одночасно з поверненням попереднього Свідоцтва.

Завантажити документи: